راه‌اندازی سریع

شما فقط کافیست که بخواهید. نرم‌افزار حضور و غیاب شما در کمتر از ۱۵ دقیقه راه‌اندازی می‌شود.