تعرفه ها

 • یک ماه
 • سه ماه
 • کسب و کار بسیار کوچک

  • ۰ تا ۵ پرسنل
  • ۱ موقعیت مکانی
 • کسب و کار کوچک

  • ۶ تا ۱۰ پرسنل
  • ۱ موقعیت مکانی
 • کسب و کار متوسط

  • ۱۱ تا ۳۰ پرسنل
  • ۳ موقعیت مکانی
 • کسب و کار بزرگ

  • ۳۱ تا ۵۰ پرسنل
  • ۷ موقعیت مکانی
 • کسب و کار سازمانی

  • ۵۱ تا ۷۰ پرسنل
  • ۱۰ موقعیت مکانی
 • کسب و کار ویژه

  • ۷۱ تا ۱۰۰ پرسنل
  • ۲۰ موقعیت مکانی

*هر ۱۰۰ تردد اضافه در تمامی پلن‌ها = ۱۰۰۰ تومان

*هر موقعیت مکانی اضافه (کسب وکارهای بسیار کوچک و کوچک) = ماهانه ۳۰۰۰ تومان

*هر موقعیت مکانی اضافه (کسب وکارهای متوسط، بزرگ، سازمانی و ویژه) = ماهانه ۵۰۰۰ تومان