Intro

نرم‌افزار حضور و غیاب دایان، بدون نیاز به هرگونه دستگاه و سخت‌افزار جانبی، تردد پرسنل را ثبت می‌کند.